Statut

 

 

 

STATUT

SOWARZYSZENIA DOMU DZIECKA - POMNIKA

IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W SIEDLCACH

 

PREAMBUŁA

 

Społeczny Komitet Budowy Pomnika - Domu Dziecka im. Dzieci Zamojszczyzny utworzony w Siedlcach w 1983r. zostaje przekształcony w Stowarzyszenie Domu Dziecka - Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny. Komitet założył Zdzisław - Henryk Wiechetek z myślą o dzieciach, które utraciły rodziców i sierotach społecznych, pozbawionych należytej opieki rodzicielskiej, dzieciach niepełnosprawnych i samotnych matkach znajdujących się w bardzo trudnych warunkach życiowych, by dać im bezpieczne macierzyństwo poprzez stworzenie domu rodzinnego.

Wielofunkcyjny dom pomocy społecznej Dom Dziecka - Pomnik im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach otrzymał nazwę nie przypadkowo. Upamiętnia on tragedię matek i dzieci zamojskich z pacyfikowanych 297 wsi Ziemi Zamojskiej w okresie II wojny światowej oraz bohaterstwo polskich kolejarzy i społeczeństwa siedleckiego przy ratowaniu dzieci zamojskich z hitlerowskich transportów kolejowych w zimie 1943r. Jest hołdem dla ratujących i ratowanych i bezpieczną przystanią dla obecnie skrzywdzonych przez los.

Dzieci sieroty odzyskają dom rodzinny, dzieci niepełnosprawne odpowiednie dla nich warunki życia, a samotne matki bezpieczne macierzyństwo.

Wszystkie obiekty i część rekreacyjna stanowią Centrum Pomnika Dzieci Zamojszczyzny.

 

ROZDZIAŁ I

 

Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia  

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Domu Dziecka - Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Znakiem Stowarzyszenia jest serce - tło koloru czerwonego z wizerunkiem siedzącego chłopczyka w czerni - Romana Swatko uratowanego w Siedlcach w lutym 1943r. oraz stylizowanym domkiem nadzieją na szczęśliwe dzieciństwo.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Siedlce.

 

§ 3

Stowarzyszenie działa na obszarze Państwa Polskiego i poza granicami kraju.

 

§ 4

Stowarzyszenie opiera działalność na społecznej aktywności członków.

 

§ 5

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i środki działania

 

§ 6

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną powołaną z inicjatywy społecznej prowadzącą placówkę pod nazwą Centrum Pomnika Dzieci Zamojszczyzny.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Pomoc mieszkaniowa, żywnościowa, edukacyjna, oświatowa dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności dla rodzin z małoletnimi dziećmi.

2. Stowarzyszenie może prowadzić:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze: wsparcia dziennego i inne,

- placówki oświatowe: przedszkola, punkty przedszkolne i inne.

W Centrum Pomnika Dzieci Zamojszczyzny mogą mieszkać osoby pełniące funkcje w zakresie prowadzenia placówki.

 

§ 7

Stowarzyszenie dąży wyłącznie do bezpośredniego osiągnięcia celów społecznie użytecznych i dobroczynnych, w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dn. 24 kwietnia 2003r. o dziaalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003r.):

- pomocy społecznej,

- działalności charytatywnej,

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

- kultury i sportu,

- tradycji i pamięci narodowej.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ III

 

Zadania

 

§ 8

Stowarzyszenie urzeczywistnia swoje cele poprzez:

I. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego, w skład której wchodzą:

- prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego i innych,

- w miarę posiadanych środków finansowych pomoc żywnościowa, rzeczowa, finansowa, edukacyjna, oświatowa dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,

- organizowanie akcji ofiarności społecznej

a) zbieranie środków pieniężnych do skarbonek rozstawionych na terenie kraju,

b) nawiązywanie kontaktów z państwowymi, samorządowymi, pozarządowymi i prywatnymi instytucjami dla współpracy i pozyskiwania środków finansowych,

c) organizowanie spotkań, rozpowszechnianie wiedzy o Dzieciach Zamojszczyzny w szerokich kręgach społeczeństwa i środkach masowego przekazu, organizowanie wystaw.

II. Działalność odpłatną pożytku publicznego, w skład której wchodzą:

- Okresowa pomoc mieszkaniowa dla:

1. Rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie rodzin z małoletnimi dziećmi,

2. Rodziców (matki lub ojca) samotnie wychowujących małoletnie dzieci,

3. Rodzin zastępczych,

4. Rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia opiekuńczego,

5. Rodzinnych domów dziecka,

Pomoc mieszkaniowa w odniesieniu do rodzin wymienionych w pkt 3,4,5 przez okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

- Działalność oświatowa: prowadzenie placówek oświatowych w tym przedszkoli, punktów przedszkolnych i innych.

- Pomoc lokalowa dla innych placówek opiekuńczo - wychowawczych i oświatowych.

- Sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.

- Administrowanie i zarządzanie częścią wspólną budynku Domu Dziecka - Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkami Stowarzyszenia są:

- członkowie rzeczywiści - zwyczajni,

- członkowie honorowi,

- członkowie wspierający i sympatycy.

 

§ 10

Członkiem rzeczywistym - zwyczajnym może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która zobowiązuje się wspierać działania Stowarzyszenia, zostanie przyjęta przez Zarząd i opłaca składki roczne.

Członek zwyczajny ma prawo:

- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

- uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

- zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

- przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

- czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

- regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 11

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§ 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd. Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

 

§ 13

Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy.

 

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu,

2. Skreślenia przez Zarząd z powodu niezapłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2 lata,

3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną,

5. Śmierci osoby fizycznej.

 

ROZDZIAŁ V

Władze Stowarzyszenia

 

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

Uchwały zapadają zwykła większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 16

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 5 lat jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie lub telefonicznie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności,

2. Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,

3. Ustalanie wysokości składek członkowskich,

4. Nadawanie godności członka honorowego,

5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do opracowania struktury organizacyjnej Centrum Pomnika Dzieci Zamojszczyzny i określenia nazwy stanowisk.

 

§ 18

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 19

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza - skarbnika i czterech członków.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w ciągu 6 miesięcy.

 

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. Dysponowanie majątkiem i środkami finansowymi Stowarzyszenia,

3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

4. Sporządzanie sprawozdań z działalności,

5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych iwspierających,

8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,  

9. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy biura, którym kieruje kierownik biura zarządu. Kierownik biura jest upoważniony do reprezentowania Stowarzyszenia oraz podpisywania dokumentów finansowych i innych na podstawie udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa,

10. Zarząd może zatrudniać członków Zarządu, członków Stowarzyszenia oraz innych pracowników do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Pomnika.

 

§ 21

Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków, spośród których wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleńkontroli i żądanie wyjaśnień,

3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

ROZDZIAŁ VI

Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia

 

§ 22

Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku. Cały dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową. Niezbędne środki finansowe służące do realizacji zadań i osiągania celów Stowarzyszenia tworzą: składki członkowskie, wpływy od osób prywatnych, instytucji, zadeklarowane wpłaty od partnerów i darczyńców, dotacje oraz przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

Oświadczenia woli w sprawach finansowych składają dwie osoby sekretarz-skarbnik, prezes albo wiceprezes lub jeden z członków Zarządu albo kierownik biura w ramach udzielonego pełnomocnictwa. 

Inne pisma, dokumenty, umowy, itp. podpisuje prezes lub wiceprezes albo kierownik biura i sekretarz-skarbnik lub tylko prezes albo wiceprezes lub kierownik biura z upoważnienia prezesa.

 

§  23

Niedopuszczalne jest:

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pracowników, a także osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwani "osobami bliskimi",

2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pracowników, a także ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności gdy przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pracowników, a także ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4. Dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy, a także ich osoby bliskie.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 24

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

Prezes - inż. Eugeniusz Borysiak

Siedlce, 2014-04-29